Člani

Zavod TM ICT

 

ictIma kot prijavitelj programa KC OPCOMM primarno vlogo kot koordinator programa, ki ga bo v svojem okviru vodil in upravljal kot ločen in samostojen projekt. V ta namen bo zavod zagotovil prostor, opremo in človeške vire za izvajanje aktivnosti delovnega sklopa A, skladno z zastavljenim načrtom dela. Zavod bo poleg projektnega vodenja programa skrbel tudi za poslovanje in zagotavljanje potrebnih zunanjih virov in storitev za izvajanje ostalih aktivnosti delovnega sklopa A, ki obsegajo še informiranje in diseminacijo znanja, aktivnosti vezane na pripravo za trţenje in komercializacijo znanja in rezultatov KC, mednarodnega povezovanja in aktivnosti vezane na prenos tehnologij, postopkov vodenja in upravljanja z intelektualno lastnino, upravljanja talentov in inoviranja.

Podjetja bodo v splošnem imela vlogo poslovno-tehnoloških partnerjev, ki poznajo trge in tehnološke trende, zahteve kupcev in navade uporabnikov ter imajo pomembne kompetence s področij sistemske integracije ter verifikacije prototipov, ki bodo osnova za nove izdelke in storitve ter nove izboljšane postopke/procese v razvoju. Vloga raziskovalnih ustanov bo ključna pri vzpostavitvi enotnega raziskovalnega okolja v katerem bodo raziskovalne ustanove na podlagi tehnoloških trendov in informacij od podjetij pripravila izhodišča in zasnove tehnoloških rešitev.

http://www.ict-slovenia.net


Cosylab

 

cosylabNastopa kot nosilni partner projekta RR1 »Smart Access« v okviru katerega bo vodil koordinacijo in izvedbo. V raziskovalno-razvojnih aktivnostih se bo usmeril na segmenta agregacije podatkovnega prometa in inteligentnega dostopa za kar bo še posebej izkoristil lastne kompetence s področij visokoperformančne komunikacije v realnem času, zajema in distribucije velikih količin podatkov, programiranja FPGA, DSP, raznih mikrokontrolerjev in CPU za telekomunikacijske namene ter distribuiranih softverskih sistemov. V fazi eksperimentalnega razvoja bo pomembno prispeval k kakovosti integracije in verifikacije prototipov z izkušnjami, ki jih ima s sodelovanjem z vodilnimi svetovnimi pospeševalniki in fuzijskimi reaktorju (EU, ZDA, Kanada, Japonska, Avstralija, Koreja, Kitajska), konkretno pri sodelovanju s CERNom na naslednji generaciji visoko natančnega časovno-sinhronizacijskega sistema v trdem realnem času (White Rabbit), ter na omreţju za zajem podatkov in krmiljenje visokotemperaturne (več milijonov stopinj) plazme za ITER.

http://www.cosylab.si/


Inova IT

 

inova_itJe dinamično visoko tehnološko podjetje, čigar vloga v KC bo osredotočena na raziskovalno razvojne aktivnosti v okviru projekta RR2, kjer bo skrbel za inovativne uporabniške vmesnike na mobilnih napravah in v okviru projekta RR3, skupne platforme, kjer se aktivno ukvarjal s tehnologijami »social networkinga« in povezovanja uporabnikov. Pri tem bo s pridom izkoriščal kompetence s področij razvoja mobilnih aplikacij različnih tipov in mobilnih platform, ki jih je pridobil pri sodelovanju s svetovno znanimi podjetji iz sveta telekomunikacij, kot je na primer British Telecom.

http://www.inova.si/


Špica International

 

spicaJe vodilni slovenski ponudnik informacijskih sistemov in poslovnih rešitev na osnovi tehnologije avtomatske identifikacije (RFID, biometrija, črtna koda), ki so pomemben element na področjih M2M in IoT. Podjetje v KC nastopa kot nosilec projekta RR2, v okviru katerega bo razvijalo prototipne rešitve za učinkovito upravljanje s stvarmi, ki temeljijo na uporabi velike količine senzorskih podatkov in bodo na ta način postale »pametne stvari«. Pri tem bo podjetje izkoristilo ključne kompetence, ki jih ima na področju rešitev mobilnega računalništva v logistiki in upravljanju s sredstvi, na področju varnosti in upravljanju z delovnim časom.
http://www.spica.si


Globtel

 

globotelBo v projektu RR1 pokrival področje agregacijskih tehnologij v omreţju ter povezave med brezičnimi in mobilnimi omreţji s fiksnimi omreţji, kar bo omogočilo za uporabnike neopazen prehod med temi tehnologijami in moţnost kreiranja in uporabe univerzalnih aplikacij. Pri tem bo podjetje uporabilo kompetence s področja visokofrekvenčnih brezţičnih komunikacij ter senzoričnih platform, tako na varnostnem kot tudi na drugih področjih.

http://www.globtel.si/


Alpineon

 

alpineonJe visokotehnološko podjetje, ki ima glavne kompetence na področjih govornih tehnologij, prepoznavi, sintezi ter strojnemu prevajanju govora, govornih portalov in bralnikih SMS sporočil ter elektronske pošte. V konzorciju nastopa kot raziskovalna organizacija s koncesijo za opravljanje javne službe s področja raziskovalne dejavnosti. Ključno vlogo bo Alpineon imel v projektu RR3 pri načrtovanju in razvoju podsistema za upravljanje odprte komunikacijske platforme, ki skrbi za avtentikacijo uporabnikov ter avtorizacijo dostopa na podlagi glasovnega odtisa (»voiceprint«). Razvit modul za glasovno avtentikacijo, bo partner Špica International uporabil za spremljanje prisotnosti.

http://www.alpineon.com/


UL FE

 

feJe nosilni partner dveh horizontalnih projektov RR3 in RR4, ki ju tudi koordinira, pri čemer bo izkoristil bogate izkušnje s področja vodenja in koordiniranja raziskovalnih projektov, ki jih bo delil z ostalimi partnerji. V okviru projekta RR3 ima partner vlogo glavnega snovalca arhitekture jedrne platforme in odprtih vmesnikov, kar bo lahko zagotovil na osnovi bogatih kompetenc in referenc s področja sodobnih telekomunikacij zlasti najbolj relevantnih: ekspertno poznavanje telekomunikacijskih sistemov, vmesnikov, protokolov, aplikacijskih streţnikov in platform, omrežnih tehnologij, mobilnih komunikacij, brezţičnih tehnologij, dostopovnih tehnologij in multimedijskih storitev. V projektu RR4 bo vloga partnerja FE predvsem v sodelovanju razvoja prototipov na projektih, v katerih sodeluje ter koordinaciji kompleksnega procesa integracije sistemov iz različnih RR projektov v prototipe in njihovo verifikacijo. FE bo izkoristil kompetence s področja funkcionalnih in primerjalnih testiranj ter testiranj skladnosti. FE ima vzpostavljeno infrastrukturno okolje z vsemi ključni tehnologijami, omreţji in vmesniki, s čimer bomo lahko rezultate projekta integrirali v delujoče sisteme.

http://www.fe.uni-lj.si/


IJS – Institut Jožef Stefan

 

ijsOdsek E6, bo imel ključno vlogo pri projektu RR2, kjer bo pokrival področje senzorjev v pametnih omreţjih. Pri tem bo izkoristil lastne kompetence s področij algoritmov in postopkov za določanje lokacije brezţičnega senzorskega vozlišča ali mobilne radijske postaje z uporabo podatkov iz omrežij ter pametnih naprav, s področja avtomatske konfiguracije radijskega omreţja in s področja zagotavljanja lokacijsko odvisnih storitev. V okviru projekta RR2 bo partner vključen tudi s kompetencami senzorske ontologije in semantičnih senzorskih omreţij, v okviru RR3 pa s področja odprtih programskih vmesnikov. IJS odsek E8 bo imel pomembno vlogo predvsem v projektu RR3, kjer bo odgovoren za razvoj analitskega okolja, ki bo integriral metode strojnega učenja na podatkih z metodami, ki bazirajo na predefiniranemu znanju. Pri tem bo izkoriščal ključne kompetence s področij strojnega učenja, metod za zajemanje znanja iz besedil, spletnih podatkov in toka podatkov (text/web/stream mining), analizo grafov in socialnih omreţij , kompleksne vizualizacije različnih tipov podatkov, analiza naravnega jezika, analize socialnih omreţij Web2.0 ter semantičnih tehnologij. Zelo dobrodošle bodo izkušnje in povezave partnerja z najuspešnejšimi svetovnimi podjetji, kot so Bloomberg, British Telecom, Google Labs, Microsoft Research in Wikipedia.

http://www.ijs.si/


UL FRI

 

friJe partner, ki vstopa s kompetencami z informacijskega področja od katerih bo v KC prispeval zlasti ekspertno znanje na področjih SOA (Service Oriented Architecture) in poslovnih procesov, odkrivanja anomalij v podatkih, napredne analize podatkov, učenja iz podatkov, vizualizacije podatkov, snovanja in optimizacije računalniških sistemov ter modeliranje človeškega dejavnika. Z njimi bo igral pomembno vlogo v okviru RR1 (Smart Access) pri konceptualizaciji pametnih omreţij in raziskavah in analizah alternativnih tehnologij na pametnem dostopu.V RR4 pa bo partner dodal pomemben prispevek s kompetencami na področju sistemske zmogljivostne in zanesljivostne analize.

http://www.fri.uni-lj.si/

Connect via Linkedin Follow us on Facebook